แก้วบรรจักร น. .; ชุมแวงวาปี ป. .; สุวรรณพันธุ์ ก. . ปัจจัยความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 1–15, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/240966. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.