พลแพงขวา ศ. .; เนาว์สุวรรณ ก. .; คำมะทิตย์ อ. .; เทวะเศกสรรค์ น. . . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 16–26, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241664. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.