กิจสมพร จ. . .; รังควัต ว. .; มงคลศิริ พ.; เทพอักษร พ. ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพในประเทศไทย: มุมมองผู้กำหนดนโยบาย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 27–40, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/241795. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.