พานิคม ช.; แต้อารักษ์ ก. .; สิริพรหมภัทร ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 43–52, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242028. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.