ศิริกาล ช.; ใขคํา แ. .; มาลีลัย แ. .; บุญสู่ ถ. . บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 176–189, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242107. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.