สุภานันท์ ธ. .; พรหมทอง ก.; ชุนหบดี อ. . รูปแบบการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นโดยการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านควนล้อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 190–204, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242163. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.