ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ.; อัครวีรวัฒน์ ธ. .; คงสนิท เ. การประเมินผลโครงการสมาร์ทเบรนแอนด์เฮล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 27–42, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242275. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.