ไวชมภู น. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์มณีเวช. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 219–232, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242294. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.