ละออ เ. การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือด. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 172–186, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/242479. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.