วัฒนปัญญาเวชช์ จ. การจัดการปัญหาการนอน แบบไม่ใช่ยา เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 205–215, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/243110. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.