เรืองอร่าม ส. . .; วาสนา ด.; รัชตาธนรัชต์ ท.; รักหาบ อ. . การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 109–125, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244544. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.