ประภาอินทร์ ป. . แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างและต้นแบบพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 132–142, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244683. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.