ศรีโพธิ์ เ.; ขะชาตย์ ส. . .; จันทร อ. . คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 166–177, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/244915. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.