สินธุแปง พ. . .; เนาว์สุวรรณ ก. . . พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 205–218, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/245254. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.