ตริสกุล บ. .; ทิพยมงคลกุล ม. .; เอมยงค์ ณ.; อุทิศ เ. . Perceived Stigma, Social Support, and Quality of Life among People Living with HIV/AIDS in Lopburi Province. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 18–32, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247025. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.