จันทร์วิน บ.; วิชช์วัฒนางกูร อ.; จันทร์แย้ม อ. . .; เจียประเสริฐ ส. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก: -. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 119–133, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247063. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.