สิริธัญญ์สกุล ท. . การประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ธาลัสซีเมียและฮีโมลโกลบินที่ผิดปกติ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 102–116, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/247636. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.