รุณเลิศ ช.; รักษามาตย์ ว.; ละอองนวล อ.; พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . .; อรุโณทยานันท์ ว. .; พรหมมาลี ภ. .; ทับทิม ศ. .; เริงศิริ จ.; กลั่นดีมา ส. การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–16, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248131. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.