อินพรม จ. .; วรเดช ส. .; เทพอักษร พ.; ไชยเมล์ ป. . การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินจากการประกอบอาชีพ: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 83–99, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/248702. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.