ทองธรรมชาติ ป.; ฟักคำ ศ. . .; ยันตรปกรณ์ อ. . .; พูนธนานิวัฒน์กุล เ. . การพัฒนาแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าสำหรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 67–79, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249201. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.