เกะรา โ. . .; ดือเร๊ะ น.; เทียมแก้ว ร. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 80–95, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/249428. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.