โล่สถาพรพิพิธ ส. .; เทพอักษร พ. วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ “ความกังวลหมู่” ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 216–219, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250580. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.