พูนธนานิวัฒน์กุล เ. .; ยันตรปกรณ์ อ. .; จันทร์เที่ยง ป. .; เพาะบุญ เ.; รตนวิบูลย์สุข น. . ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 187–203, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/250646. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.