สุวรรณชาติ จ. .; UNG, P. .; จันทะขิน ย. .; เพ็ชรสมบัติ ร. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจิตพิสัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรม การดูแลตนเองต่อการเกิดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 118–130, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251514. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.