ไกรรินทร์ ฐ.; ประเสริฐชัย อ. .; สีตกะลิน พ. . . . . . . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบริการของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคตามมาตรฐาน ISO 15189 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 46–64, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/251569. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.