ประภาอินทร์ ป. .; ราศิริ ส. The 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 233–237, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/252923. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.