ยกพลชนชัย ช.; แพงประโคน ญ. .; ดวงศรี จ. ผลของโปรแกรมความปลอดภัยในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ครัวเรือน บ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–17, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254193. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.