โพธิ์อ่ำ อ. .; สมการณ์ น. . การรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 146–155, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254434. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.