ตามเดช ด. .; ใจเที่ยง ณ. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 78–92, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/254724. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.