สังข์ทอง จ.; ตันติวิบูลชัย น. . ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 33–45, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255299. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.