เทพอักษร พ. มองผ่านกรอบแนวทางการศึกษาด้านสุขภาพของพิภพโลก (Planetary Health) . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 225–228, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/255382. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.