กลางประพันธ์ ส.; ธานี ณ. .; พิมพ์พรม น. . การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโกฐกระดูกและกระทือ สมุนไพรที่ใช้แทนกันได้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 98–113, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257219. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.