อมรภิญโญเกียรติ ต. . บทบาทของการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตากสิน. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 160–171, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257423. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.