เทพอักษร พ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าสู่การจัดอันดับด้านวิจัย สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในระดับโลกได้อย่างไร. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 247–251, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257555. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.