ผลแก้ว ศ.; บุญขาว ล.; ควรพงษากุล ส. .; มั่นวงศ์ เ. . ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 106–117, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/257965. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.