รักษ์ศรี ส. .; ธีระรัตนสุนทร พ. .; สถิรปัญญา จ. .; เพ่งพิศ ส. . สถานการณ์วัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258189. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.