มาตา ส. .; ธรรมพร จ. . ผลของการนวดกระตุ้นการไหลของน้ำนมและประคบสมุนไพร ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 59–71, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/258246. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.