หมื่นเพชร เ. .; ไชยวัน พ. .; นพมณีจำรัสเลิศ แ. . ผลของโปรแกรมไทยต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมเด็กออทิสติก และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ และความเครียดของผู้ดูแล: กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1–14, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259092. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.