กาลเขว้า ป. .; เครือสถิต อ. .; ภูสระแก้ว เ. .; กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อ.; กาลเขว้า เ. . การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 44–58, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259720. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.