ดาวโรจน์ น.; ขจรกิตติยา เ. . พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา . วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 48–64, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259740. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.