สลีอ่อน ธ. .; เหล่าวัฒนโรจน์ ก. .; สามสังข์ พ. .; คะตา ส.; ชันขุนทด ป. .; ฤทธิชัย ธ. .; นวลศรี เ. . ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 15–30, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260364. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.