ถิ่นนัยธร ป. . .; โกเอี้ยน อ. .; รักษานาม บ. . ผลการใช้ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 31–47, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260994. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.