สุธีรางกูร พ.; สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อ. .; มากมา ม. .; แก้วอนันต์ ช. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 24–36, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/262841. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.