จันทรวิจิตร ก. . . . การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย“ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ CIPP Model. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 80–93, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/264519. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.