มูซอ อารีฟิน ฟิน. 2018. “โปรแกรมการจัดการสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุสำเร็จรูป”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (2):52-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/150117.