บิลหลี จันจิรา. 2018. “ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (2):42-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/152705.