ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา เรืองเดช. 2018. “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (3):27-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153309.