รอดอ้น ภทรสุดา, เทพอักษร พยงค์, ชูยัง นิมมานรดี, และ เต็งโรจน์นภาพร ภัทราภรณ์. 2019. “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (1):26-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/153503.