สาระจรัส วีนัส. 2018. “ผลของกระบวนการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง ชลบุรี”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (3):13-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/157123.