พจมานพงศ์ ภัทรสิริ. 2019. “การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจในระยะผู้ป่วยนอก”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (1):63-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/159814.